Tájékoztató a 101/2020. (IV.10.) kormányrendeletből adódó változásokról

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) kormányrendeletben (a továbbiakban: korm. rendelet) foglalt egyes rendelkezések érintik a 2019/20. tanév tavaszi félév lebonyolítását és a félév lezárását követő intézkedéseket. Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – ezen intézkedéseket és hatásukat kívánjuk összefoglalni:

Átsorolás

A korm. rendelet 4. §-a alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48. (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra a 2020/21. tanévre nézve (tehát a 2019/20. tanévi tanulmányi teljesítmény adatok alapján) nem kerülhet sor, tehát tanulmányi teljesítmény alapján történő átsorolásra állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre nem fog sor kerülni.

A korm. rendelet szerinti rendelkezés nem érinti a 48. § (3) bekezdését, tehát azon önköltséges hallgatók, akik a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelnek (elérik a szükséges kredit teljesítményt és átlagot), kérhetik átsorolásukat állami ösztöndíjas képzésre.

A korm. rendelet rendelkezése szintén nem érinti az Nftv. 47. § (1) bek. és (3) bek. szerinti, támogatási idő kimerítés miatti átsorolást, tehát ha a hallgató kimerítette az Nftv. 47. § (1) bek. szerinti 12 félév támogatási időt vagy a (3) bek. szerinti, a két félévvel megnövelt képzési időnek megfelelő támogatási időt a képzésben, át kell sorolni önköltséges képzésre.

 

Hallgatói jogviszony szünetelése

A korm. rendelet 3. §-a alapján amennyiben a hallgató a 2019/20. tanév tavaszi félévében passzív félévet teljesít, akkor ezen félévet az Nftv. 45. § (1) bekezdése, továbbá az 53. § (4) bekezdése alkalmazása során nem kell figyelembe venni. A korm. rendelet alapján tehát a 2019/20. tanév tavaszi féléve nem számít be a hallgatói jogviszony egybefüggő szünetelésének két féléves hosszába, továbbá a doktoranduszok fokozatszerzési eljárásban történő hallgatói jogviszony szünetelésébe.

 

Oklevélszerzés határidejével kapcsolatos változások

A korm. rendelet „5. § (1) bek. szerint: „Ha a hallgató oklevelének megszerzésére – az Nftv. 48/A. § a) pontja alapján – meghatározott határidő 2020. március 11. és 2020. augusztus 31. közötti időtartamra esik, és a hallgató a határidőt követő egy éven belül megszerzi az oklevelét, akkor az Nftv. 48/A. § c) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

A korm. rendelet a fentiek alapján az Nftv. 48/A. § a) pontjában meghatározott oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határidejét az alábbiak szerint módosította:

  • Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. március 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. március 31. helyett 2021. március 31-én jár le.
  • Abban az esetben, ha az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzési kötelezettség teljesítésének határideje 2020. augusztus 31-én járna le, a veszélyhelyzetre tekintettel a határidő egy évvel meghosszabbodik, azaz 2020. augusztus 31. helyett 2021. augusztus 31-én jár le.

A fentiek alapján egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, de még idén járna le oklevélszerzési kötelezettségük teljesítésének határideje.

Forrás: az Oktatási Hivatal tájékoztatója (Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos változások a veszélyhelyzetre tekintettel)

 

Hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség határidejével kapcsolatos változás

A korm. rendelet „5. § (2) bek. szerint: „Az Oktatási Hivatal által közigazgatási hatósági határozatban megállapított munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő egy évvel meghosszabbodik, amennyiben a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 2020. március 11-én még nem járt le és 2020. december 31-e előtt jár le.

A fenti rendelkezés azon hallgatókra vonatkozik, akiknek az Oktatási Hivatal

  1. 2019. december 31-ig közigazgatási hatósági határozatban az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapított meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le;
  2. 2019. december 31-ét követően közigazgatási hatósági határozatban hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló határidő 2020. március 11. és 2020. december 31. között jár le.

Amennyiben a rövid ledolgozási kötelezettség véghatárideje a veszélyhelyzet életbe lépését követően, de még idén járna le, további egy év áll rendelkezésre a kötelezettség teljesítésére. Lényegében tehát idén, 2020. március 11-ét követően nem jár le ledolgozási határidő. A korábban határozatban közölt teljesítési határidő, amennyiben 2020. március 11. és 2020. december 31. közé esik, a jogszabály erejénél fogva egy évvel meghosszabbodik. Az egy év hosszabbítás 2021-ben ugyanazon a napon jár le, mint ami a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettséget megállapító döntésben teljesítési határidőként 2020-as évszámmal szerepel. Amennyiben például a kötelezettséget megállapító döntésben 2020. április 30. szerepel, akkor az egy év hosszabbítás 2021. április 30-án jár le.

Összegezve: egy év kedvezményt kapnak a teljesítésre azon (volt) állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek 2020. március 11-ét követően, azonban még idén járna le a rövid ledolgozás teljesítésének határideje.

Forrás: az Oktatási Hivatal tájékoztatója (Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos változások a veszélyhelyzetre tekintettel)

 

Részletfizetéssel kapcsolatos változás

A korm. rendelet „5. § (3) bek. szerint: „Amennyiben a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági döntésben az Nftv. 48/Q. § (1) bekezdése szerinti részletfizetést engedélyezett, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztás illeti meg (a továbbiakban: fizetési halasztás). A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen.

A korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében azon volt magyar állami ösztöndíjas hallgatók, akiknek az Oktatási Hivatal 2020. január 1-je előtt visszatérítési kötelezettséget állapított meg, és erre vonatkozóan kérelemre engedélyezte a részletfizetési könnyítést, a részletfizetés teljesítésére 6 hónap fizetési halasztásban (a továbbiakban: fizetési halasztás) részesülnek.

Ez azt jelenti, hogy a részletfizetési könnyítést engedélyező döntésben foglaltak szerinti, a 2020. március 11. napját követő részteljesítés időpontja automatikusan kitolódik 6 hónappal. Tehát a 2020. március 15-i részteljesítés a Rendelet értelmében 2020. szeptember 15-én válik esedékessé.

A fizetési halasztás nem érinti a volt magyar állami ösztöndíjas hallgató azon jogát, hogy a részletfizetést engedélyező döntésben meghatározott ütemezés szerint teljesítsen, valamint az előtörlesztés lehetősége továbbra is fennáll. A fizetési halasztás kizárólag a részletfizetési kedvezményben érintett ügyfeleket érinti. fizetési halasztást nem kell kérelmezni, az a Rendelet alapján automatikusan jár a részletfizetési kedvezményben részesülő ügyfeleknek.

A meghosszabbított fizetési határidő lejártát követően a még fennálló visszatérítési kötelezettség összegének megfizetésére a végrehajtási eljárás 2020. december 31-ét követően megindítható.

 

Forrás: az Oktatási Hivatal tájékoztatója (Magyar állami ösztöndíjas kötelezettségekkel kapcsolatos változások a veszélyhelyzetre tekintettel)

 

Személyes megjelenést igénylő felvételi vizsgák

A korm. rendelet 9. § (5) bek. alapján lehetőség van a 2020. évi általános felvételi eljárásban a jelentkezők személyes megjelenését igénylő felvételi vizsgák megtartására. A Szent István Egyetem az érintett képzésein a felvételi követelményeket az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel úgy alakította át, hogy a felvételi eljárás lebonyolítása a jelentkezők személyes megjelenését ne igényelje. Bővebb információk a www.felvi.hu honlapon lesznek elérhetők.

Gödöllő, 2020. április 24.

Szalai Ferenc s.k.
ügyvivő szakértő, mb. oktatási igazgató

Jóváhagyta:
Dr. Szabó István s.k. egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes
Dr. Szabó Linda Zsófia s.k. jogtanácsos, oktatásigazgatásért felelős kancellárhelyettes